torsdag 29 april 2010

Hämtat från Gefle Dagblads ledarsida


- Här kommer det GD skrev om kommunfullmäktigedebatten om majoritetsstyre.

"Det blir ingenting av tanken att Gävle skulle bli försökskommun för en mer vital kommunpolitik med så kallat majoritetsstyre.

Det skulle innebära att kommunstyrelsen, däremot inte facknämnderna, enbart skulle ha ledamöter från majoriteten. Fullmäktige, som oftast är ”transportkompani” för i praktiken redan fattade beslut, skulle stärkas om inte kompromisser görs redan i kommunstyrelsen. Fullmäktige är ju på ett helt annat sätt än kommunstyrelsen öppet för allmänheten

Tanken att Gävle skulle gå först i syfte att ge större tydlighet i den lokala politiken och bättre ansvarsutkrävande väcktes av Kenth Lövgren (FP) i en debatt i fullmäktige. Förslaget följdes sedan upp i motion från ledamöter ur alla partier.

Att allt rann ut i sanden var kanske väntat. Gävle och Gästrikland ger inte sällan en bild av ”jantelag”, inte alls samma självkänsla som hos grannen Dalarna. När Gävle tidigt slogs ut bland kandidaterna för Europeisk kulturhuvudstad 2014 sade juryns ordförande att det var svårt att välja en stad där tusentals personer i mejl protesterat mot kandidaturen. Till slut vann Umeå, som ju tagit över Gävles gamla roll som Norrlands största kommun.

Hade Gävle inlett försök med vitaliserat lokalt självstyre skulle detta rimligen ha följts med intresse landet över. Goda erfarenheter kan spridas. Gävle skulle bli mer känt.

Förslaget var nog väckt på fel ställe, där många fokuserar mer på invändningar än på möjligheter. Kanske tryggast om andra går före och man själv kan stå längre bak i kön, nära Jante."

onsdag 28 april 2010

Dags att bli fotograferade


Toppkandidaterna för folkpartiet i Gävle kommun träffades på Polhemsskolan för att bli fotograferade inför höstens valbroschyrer.

Efter detta gick jag och Åke ner till Drottninggatan där O´Learys invigde sin nya restaurang.

tisdag 27 april 2010

Valupptakt med Förbundsmöte i Gävleborg


Ingrid Hammarberg (t.v) är kommunfullmäktiges ordförande i Bollnäs och Carina Östansjö är oppositionsråd för folkpartiet i landstinget. Träffade båda när jag arrangerade en valledarträff i Bollnäs.

Vi beslutade bl.a. om genomförandet om valupptakten i Gävleborg. Fredag-lördag 4 – 5 juni hälsas länets folkpartister välkomna till Bollnäs Folkhögskola. Fredag kl 18 blir det förbundsmötet där vi antar länets valmanifest och Landstingsprogramm. Sen blir det en festlig middag. Lördag kl 9 - 15 ägnar vi tiden till valutbildning

Information och anmälan görs till Folkpartiet, Lena Åberg, tel 026-65 11 70 eller via e-post; lena.aberg@liberal.se

måndag 26 april 2010

På fullmäktigefronten intet nytt


- Äntligen är vi där då det går att genomföra möten utomhus. Men vid två-tiden var det dags att krypa in i Stadshuset. Gävle kommunfullmäktige har sista måndagen i månaden sitt sammanträde.

Frågan om ny fotbollsläktare för 90 miljoner för Gefle IF vid Strömvallen fick ett oväntat slut. Återremiss - Gefle IF var inte nöjda med förslaget. Det är nog dags att göra som vi gjorde med Gavlerinken. Brynäs övertog arenan och byggde om den till Läkerol Arena.

Mitt ärenda denna dag var frågan om Gävle skulle bli först i landet med majoritetsstyre. Även om det finns en majoritet bakom förslaget så måste vi ändå avstå. Det räcker att nio av 65 ledamöter i november röstar emot förslaget för att vi inte ska kunna välja en kommunstyrelse med enbart "regerings-ledamöter". Den organisationsmodell som fungerar i riksdag, regering och riksdagsutskott går inte att genomföra i landets kommuner. Och det är riksdag och regering som är Proppen-Orvar. De tillåter inte kommunalt självstyrelse när det gäller demokratifrågor.

Regering och riksdag behöver besluta om en lagstiftning som skapar möjlighet för oss som vill gå före med att starta försök med ex majoritetsstyre. Vi i kommunerna är trötta på att det ständigt tillsätts nya utredningar som bara förhalar kommunernas möjligheter att ex stärka fullmäktige. Det är trots allt vi i fullmäktige som är direktvalda.

söndag 25 april 2010

Briggen Gerda väntar på ny ägare


- Konkursboet, genom advokatfirman Abersten, väntar på anbud på Briggen Gerda. 28 april är stoppdatum. Tog mig idag en tur ner till Gerda-varvet och såg skönheten där hon låg i hamnen. Jag hoppas verkligen Briggen Gerda får segla vidare på haven och inte förankras vid en kaj som en restaurang eller museum.

Men hur kunde detta hända. När jag var med 1994 och tog ett beslut om kommunalt årligt bidrag till Föreningen Briggen Gerda så hade vi ett villkor eftersom vi inte var beredda att ta huvudansvar för bygget.

"Ett projekt av detta slag kräver att det finns eldstjälar utanför den kommunala organisationen." Och så blev det. Gävlebor och företagare ställde upp, men också det offentliga, inkl EU. Den 9 juni 2000 sjösattes Gerda och den 10 juni 2006 kölsträcktes briggen. Men redan i oktober 2005 började utförsbacken genom att styrelsen felaktigt polisanmälde chefen för Briggen Gerda för förskingring. Därefter började folk och företagare hoppa av. Styrelsen smet ut bakvägen och lämnade över problemen till andra. Men skadan var då redan skedd. Och nu väntar vi på konkursförvaltarens besked.

lördag 24 april 2010

40-årsfirande i Vattholma


Uppsalas kommunalråd Karolina Hilding bjöd till fest hemma i Vattholma. Klockan 15.40 på lördagen passerade hon 40-årsstrecket. Fick chansen att tillsammans med bl.a Lena Åberg (t.v) fira Karolina.

fredag 23 april 2010

Färre tar bussen - fler tåget


Återvände på torsdagskvällen till ett Gävle täckt av blötsnö. Fredagen till Söderhamn. Bolagsstämma med X-trafik och därefter konstituerande styrelsemöte.

X-trafik AB har ansvar för kollektivtrafiken i Gävleborg. Bolaget ägs av landstinget och länets tio kommuner. Landstinget har det politiska och ekonomiska ansvaret för regional trafik (trafiken över kommungränser). Kommunerna har ansvaret för trafik inom den egna kommunen. Landstinget ansvara ekonomiskt för X-trafiks administration.

Resandet med buss minskade något under 2009 och minskningen har fortsatt i år. X-tågets resenärer ökade förra året från 947 tusen resor till 962.

Medfinansieringen av Upptåget föreslås öka i tre steg under 2010-2011. Därefter förhoppningsvis en ytterligare långsiktig satsning från 2012. En förbättrad biljettsamverkan står också på önskelistan. Men den nya kollektivtrafiklagen skapar också möjligheter till mer och bättre länsövergripande trafik, ex mellan Gävle och Arlanda/Stockholm.

torsdag 22 april 2010

Arbete för jämställdhet ska vara ledningsstyrt


Träffade Sabina Sjölander och Jack Borgström från Näringslivets Ledarskapsakademi när jag var på SKL. De arbetar som experter på jämställdhets- och genusproblematik och processarbete i förändringsprocesser.

När ansvaret för jämställdhet på arbetsplatser varit delegerat till personalavdelningar har personalchefer i sin tur ofta delegerat vidare till någon handläggare med ännu mindre möjligheter att driva frågan. Den genusordning vi har i vårt samhälle och i våra arbetsorganisationer påverkar hela organisationens inre liv.

Kvinnor och män arbetar inte under lika villkor vilket bland annat kan läsas av i lönestatistik. Många arbetsuppgifter är könsmärkta och vi tenderar att värdera kvinnor och mäns arbetsinsatser utifrån förväntningar på hur kvinnor och män bör vara och vad de bör göra i stället för vad de åstadkommer för resultat.

Viktiga beslut om frågor som berör grundläggande värden i en verksamhet kan inte tas av någon annan än ledningen. Arbetet bör därför vara ledningsstyrt och det avspeglar sig i de resultat som nåtts. I samtliga organisationer är det ledningen som valt ut deltagare till de olika aktiviteter som erbjudits och personer från ledningsgrupperna har ingått i chefsutbildningen. Men endast i ett företag valde vd och representanter från styrelsen att själva delta, vilket fick avgörande positiv betydelse.

onsdag 21 april 2010

Ingen sol i Spanien utan regn i Stockholm


Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik skulle ha haft ett utskottsmöte samt ett intressant seminarium om EU:s framtida regionalolitik i Jaén i Spanien denna vecka. Men en vulkan på Island satte stopp för vår träff.

Istället blev det för min del ett informationsmöte med SKL (Sveriges kommuner och landsting). Bland annat en mycket givande information av Gunnar Malm, som är generaldirektör för det nya Trafikverket.

Banverket och Vägverket har avvecklats. Istället har vi fått ett Trafikverk (med en omsättning på 45 miljarder/år) Därmed är det möjligt att planera för alla trafikslag under ett och samma tak, något som jag önskat under många år.

Här finns stora möjligheter till rationaliseringar. Och dessa pengar går till förstärkt underhåll. Exempelvis en procents besparing ger 450 miljoner kronor mer till underhåll av vägar och räls.

Trafikverket har sitt huvudkontor i Borlänge, med regionkontor i Kristianstad, Göteborg, Eskilstuna, Stockholm, Luleå och Gävle.

söndag 18 april 2010

Regionkommitténs 84:e plenarsession


- Även om vädret i Bryssel var utmärkt så vände vulkanutbrottet på Island upp och ner på tillvaron under några dagar. Glömde t.om. att rapportera om vårt tvådagarssammanträde. Besök därför gärna Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu och ta del av frågorna som togs upp.

Vi i Regionkommittén är EU:s församling med regionala och lokala företrädare. Vi är 344 ledamöter från EU:s alla 27 medlemsstater, och vårt uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som vi företräder i EU:s beslutsprocess och informera om EU-politiken. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga oss på politikområden som berör städer och regioner. Vi i kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om våra rättigheter inte respekteras eller om vi i kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Öppnade dörrarna för sommarhalvåret


- Nog kände jag mig välkommen när jag slog upp dörrarna till sommarstugan. Och taket hade klarat vintern, trots all snö. Men smältvattnets framfart i Testeboån verkar ännu inte nått sin höjdpunkt.

lördag 17 april 2010

Liberala framgångar i Ockelbo


- Efter många långa års frånvaro i kommunalpolitiken så gör nu folkpartiet come back i årets val. Detta blev klart vid Folkpartiet Gävleborgs länsårsmöte i Ockelbo den 17 april.

Toppkandidater i valet till kommunfullmäktige i Ockelbo blir Stig Mörtman (t.v) och Gunlög Söderström (t.h). Mellan dom syns länets toppkandidater i riksdagsvalet, Matilda Sundquist Boox och Hasse Backman.

fredag 16 april 2010

En plan fungerar - när inga plan fungerade


- Vi satt tio strandsatta svenska regionkommitteledamöter och planerade några utvägar, när vi inte längre hade flyget att använda. En av oss hade en plan, att hyra en buss. Han lyckades på torsdagskvällen till slut hyra en holländsk buss och två chaufförer som tog oss till Malmö, via Puttgard. Därefter ny hyr-buss till Stockholm. Bussresan tog 21 timmar. Därefter åkte jag tåg den sista biten till Gävle.

Med på resan var också åtta finnländare och tre från Estland. De fick åka med från Bryssel respektive Malmö till färjorna österut från Stockholm. Vi tio blev faktiskt 32 innan vi lämnade Bryssel.

Min resa tog 24 timmar, men nu är jag trött. Att askmolnet efter vulkanutbrottet på Island stoppade nästan all flygtrafik i norra Europa är ett faktum som vi måste acceptera. Önskar däremot att vi hade bättre fungerande tågförbindelser i Sverige och europa, som alternativ till flyget även när de fungerar. Har länge krävt att ett nattåget ska ta sig mellan Paris och Stockholm över natten (tolv timmar). Det hade i mitt fall varit ett bra alternativ.

torsdag 15 april 2010

Strandsatt i Bryssel


Regionkommittens tvådagarsmöte avslutat. Återkommer om lite information. Letar just nu ett sätt att ta mig hem härifrån. Allt flyg inställt på grund av vulkanutbrottet på Island. Tågen fullbokade och inte ens hyrbilar finns. Får nu börja med att hitta ett hotell. Tur att Central Sweden och Ted Bergman finns här i Bryssel. Då kan jag i alla fall få hjälp med en arbetsplats imorgon, om inga förbindelser dyker upp.

Fotot på VM-pokalen tog jag vid ett tidigare sammanträde i Regionkommitten. Den får symbolisera att Michel Platini, Uefa:s ordförande, deltog under onsdagens sammanträde och bl.a. berättade om idrottens möjligheter att samarbeta med samhället.

tisdag 13 april 2010

Imorgon tar jag morgonflyget till Bryssel


Dags att återigen åka till Bryssel. Vid Regionkommittens plenarsession ska vi fastställa de prioriteringar som kommer att styra verksamheten under året.

Sammanhållningspolitikens framtid och framtidsutsikterna för Europas "makroregioner", t.ex. Östersjöområdet och Donauområdet, kommer också att stå i centrum under plenarsessionen.

Den 15 april kommer vi i Regionkommittén att diskutera och anta ett utkast till yttrande om sammanhållningspolitikens framtid. Därmed blir vi det första EU-organ som formulerar en officiell ståndpunkt om framtiden för EU:s regionalstöd efter 2013.

Onsdagen den 14 april är UEFA:s ordförande Michel Platini inbjuden till Regionkommittén. Han kommer att diskutera med oss om fotbollens roll i den sociala integrationen och dess effekter på den ekonomiska utvecklingen i Europeiska unionens städer och regioner.

Alla debatter direktsänds via internet på följande adress: www.cor.europa.eu

Regionkommittén är EU:s församling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater och uppdraget är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som vi företräder i EU:s beslutsprocess och informera om EU-politiken. Europeiska kommissionen, parlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politikområden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

måndag 12 april 2010

Nu rullar sommarhjulen


- Åkte hem till Bengtssons i Valbo. Claes stod klar vid garaget och hjälpte till med bytet till sommardäck. Sen bjöd Birgitta på kaffe och smörgås ute i solskenet vid Gavleåns strand. Livet kändes väldigt behagligt.

söndag 11 april 2010

Smått och gott efter påsk


- Tobias Krantz gästade Gävle på onsdagen med besök på Högskolan och kvällsträff med Alliansen i Gävle. Högskole- och forskningsministerns besök på Högskolan i Gävle är ett av många till Sveriges högskolor och universitet där Tobias Krantz lyfter fram regeringens ambition att skapa en svensk högskola med forskning och utbildning i världsklass. Dessutom skedde en presentation av verksamheten vid utbildningen i Design och träteknik och Creative Computer Graphics i GraphiX Center samt forskningsprofilen i utbildningsvetenskap som är under planering.

På torsdagen arbetade jag i en arbetsgrupp inom Gävle kommun med ett nytt förslag till hur arvodena ska se ut för förtroendevalda. Vi kommer att vara klara i maj. Jag har bl.a som mål att ge kommunfullmäktiges ordförande en mer framträdande position i kommunalpolitiken. Det är kommunfullmäktige som är den folkvalda församlingen, inte kommunstyrelsen och dess kommunalråd. Det är dags för fullmäktige att återta en del av makten som idag delegerats till folket i Stadshuset.

Avslutade veckan på Kungsholmen i Stockholm. Gratulerade AIK till platsen i Elitserien, trots att jag helst sett Leksand där. Läste också att arbetslösheten på Kungsholmen stigit på ett år med 59 %!! Men mycket kan sägas med statistik. Sanningen är att arbetslösheten stigit från 1,6 % till 2,5 %. Undrar om någon i övriga landet skulle vara bekymrade med en arbetslöshet på 2,5 %?

onsdag 7 april 2010

Folkpartiets Ungdomsförbund i Gävle 75 år

- FPU i Gävle (numera Liberala Ungdomsförbundet) bildades i läroverkets (Vasaskolans) aula den 30 mars 1935, alltså för 75 år sedan. Sven Gavlevik hälsade välkommen och hade lyckats få hit professor Bertil Ohlin som talade om "Radikal framstegspolitik".

Krigsåret 1941 talade Folke Löfgren (nej, vi är inte släkt) på fpu-Gävles årsmötet om "andra försvarslånet". Hans Lindblads far Gösta var då mötesordförande.

1946 blev ett märkesår för klubben som då stod värd för FPU:s kongress och sommarskola i Bönan, efterkrigstidens första. Klubbårsmötet, som pågick till midnatt, valde funktionärer: Sommarskolechef Folke Löfgren, inkvarteringschef Sixten Lysén, husmor Bertha Norlander (ej medlem), värdinna Gunvor Söderström, idrottsledare Per Körberg, utflyktschef Gunnar Skoog, expeditionschef Sven A Rosengren och kassör Bertil Rydbeck.

Årsmötet 1948 samlade 40 deltagare och vi kan notera att tre medlemmar satt i fullmäktige, Folke Löfgren, Eric Blomberg och Sixten Lysén. Så traditionen i folkpartiet Gävle att satsa på yngre startade redan då. Det året skulle Bertil Ohlin och Folkpartiet få en stor valframgång och Ohlin blev oppositionsledare.


Nästa ungliberala kongress i Gävle dröjde till 1989, i Polhemsskolan. Då David Nyström & Co höll i arrangemanget.

Idag laddar LUF-Gävle inför höstens val där Matilda Sundquist Boox återfinns på andra plats på fp-Gävleborgs riksdagslista.

PS Jag debuterade i kommunfullmäktige i Gävle tack vare en ungdomslista.

tisdag 6 april 2010

Förhoppningar om liberala valvindar i England

- Var på snabbvisit till Helsingfors, denna gång via båt. Åkte Silja dit och Viking hem. Försöker där hinna ikapp all e-post o.dyl som blev liggande under påskhelgen.

Under måndagen kom beskedet att Gordon Brown bestämt sig för att 6 maj blir valdag i England. Nu ska de 650 platserna tillsättas. Den vanliga kampen mellan de röda med Gordon Brown i spetsen och de konservativa med David Cameron kan nu förhoppningsvis få ett nytt spännande slut.

Äntligen verkar liberalerna med Nick Clegg som partiledare att ha en rejälj chans att överaska. Och för första gången möts alla de tre i TV-debatter, den 15, 22 och 29 april. Även om valsystemet i England missgynnat Liberaldemokraterna så hoppas och tror jag att denna gång sker en förändring. Och förändringar i politiken verkar ju ligga i tiden.
söndag 4 april 2010

Vårskön avslutning på skidveckan

- Efter veckans skidåkning i Åre var det skönt att ta det lugnt i backarna så här i slutet av påsken. Ägnade en hel del tid åt att njuta av solen och värmen. Faktiskt ganska lugnt i nedfarterna eftersom de flesta låg nedgrävda i snön.

Vill rekommendera caféet Lillåstugan, som ligger mellan Tegfjäll och Rödkullen. En mysig fjällstuga som nås via liften vid Tegefjäll. Där finns även mycket trevliga möjligheter för tur-åkning.

fredag 2 april 2010

Väster om Åre finns Stendalen för härlig skidåkning

- Gårdagens regn förstörde inte nedfarterna. Dagens skidåkning var istället de bästa. Mycket beroende på platsen för skidåkningen och att jag hade fått en dags vila.

Denna dag ägnades åt den västra delen av Åreskutan (baksidan) - Stendalen och dess omgivningar. Här finns härliga utförsbackar i en mycker vacker fjällmiljö.

Förr att komma hit så tog vi liftarna från Ullådalen. Att solen tittade fram och att liftarna denna långfredag var lite extra länge öppna var positiva faktorer.

torsdag 1 april 2010

Påsken är kort, det mesta regnar bort

- När skärtorsdagens turistinvation började i Åre förvandlades gatorna till små bäckar. Det regnade oavbrutet hela dagen och skidåkningen byttes snabbt till andra aktiviteter.

Nu gavs det tillfälle att besöka Åres gamla kyrka, en tornlös, romansk stenbyggnad med 800 år på nacken. I kyrkan finns en S:t Olofsbild från 1300-talet där kronan ersatts med en karolinsk trekantig officershatt. Troligen ditsatt för att ära en Åreyngling som deltog i Armfeldts norska fälttåg.

Det blev sen rundvandring i byns butiker (vattenskidor saknades i sortimentet) och en avslutande öl på Åre fjällgård innan dagen avslutades med veckans enda restaurangbesök i Tegefjäll.